FTF och GDPR 2018-05

Information om personuppgiftsbehandling i Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) för medlemsregister, evenemang och nyhetsbrev.
Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”GDPR/Dataskyddsförordningen”). GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller i hela EU från och med 2018-05-25. I Sverige ersätter GDPR/Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem i Flyg- och rymdtekniska Föreningen får Du nyhetsbrev från oss och/eller har deltagit i ett eller flera av våra evenemang eller visat intresse för vår verksamhet på annat sätt, t.ex. genom att begära ytterligare information om oss och/eller våra tjänster. Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev eller information om oss och vår verksamhet till dig och/eller bjuda in dig till och administrera ditt deltagande vid våra evenemang (”Ändamålen”).

Personuppgifterna utgörs av den information om dig som du lämnar till oss vid ansökan om medlemskap eller anmälan enligt ovan, såsom namn och kontaktuppgifter, och information som du kan komma att lämna till oss vid senare tillfälle i syfte att förbättra din upplevelse av våra events, såsom personliga preferenser avseende mat och dryck. Vi behandlar inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, org. nr. 80 20 12-82 55, är personuppgiftsansvarig.

Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Ändamålen är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra de tjänster du har begärt, dvs. erhålla nyhetsbrev och/eller bjudas in till och delta vid våra evenemang (fullgörande av avtal). Om du inte särskilt har begärt att erhålla nyhetsbrev från oss är den legala grund vi stödjer oss på, för att behandla Personuppgifterna för det ändamålet, att behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla det ändamålet och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna för det ändamålet, vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss för att uppfylla det ändamålet (intresseavvägning).

Vi kommer att behandla Personuppgifterna i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev till dess att du avböjer denna tjänst. Vi kommer att behandla Personuppgifterna för syftet att bjuda in dig till och administrera ditt deltagande i evenemang under 36 månader efter att evenemanget hölls.

Om du under den perioden inte deltar i evenemang eller på annat sätt visar intresse för oss och våra tjänster så kommer vi att upphöra med behandlingen av Personuppgifterna för sådant ändamål. Vi upphör dessutom med behandlingen av Personuppgifterna för Ändamålen om du så begär.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till webmaster@ftfsweden.se.  Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Du har alltid rätt att invända mot behandling av Personuppgifterna som vi genomför med stöd av intresseavvägning.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

 

Translate »