Föredrag om Esrange via Teams onsdagen 28 april 12-13

Mattias Abrahamsson berättar om Esrange – historia och framtid

Under 50 år har mer än 570 raketer och 650 ballonger sänts upp från Esrange för att möjliggöra forskning på teknik, fysik, biologi och atmosfäriska fenomen.

Den här föreläsningen kommer att redogöra för vilka förmågor Esrange har samt ge exempel på missioner där dessa använts. Esrange är nu i färd med att utöka förmågan att testa raketmotorer med flytande bränslen, utföra tester för att återanvända raketer samt att bli den först med att skjuta upp satelliter från Europas fastland.

För att delta i detta event klicka på denna länk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ5ZTM4YjEtYmI1Zi00MDlmLWI1NzctZThlMmIxZDkwMWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4246ccf-daeb-49b9-bc11-f01f5db1744f%22%2c%22Oid%22%3a%22c872bbd0-ae1e-45bd-a959-a04f184113a0%22%7d

Det finns också ett facebookevenemang som länkar till eventet; https://fb.me/e/2dT1TU7eK

Translate »