2020-10-05 – Göteborg – Kallelse till förenklat årsmöte

Ni har redan fått Lars Lundbergs mail där han berättar att han flyttar utomlands. I samband med detta har styrelsen haft nytt konstituerande möte och ändrats enligt följande:

 • Torbjörn Hult, som tidigare var vice ordförande, blir ordförande.
 • Andreas Billström, som tidigare var suppleant, blir vice ordförande
 • Patrik Dammert behåller sin roll som sammankallande i exjobbskommittén men blir också biträdande programansvarig
Vi har också skjutit upp årsmötet med hänsyn till de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Styrelsen ser i nuläget inte någon möjlighet att vi kan ha ett normalt årsmöte med tanke på hur rekommendationerna fortfarande ser ut. Dock så måste vi ha ordning på ekonomiska formalia för att klara myndigheternas krav, så därmed har styrelsen bestämt att ha ett förenklat årsmöte på distans via dator/telefon måndagen den 5 oktober kl 17:00.

Den förenklade dagordningen är:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Godkännande av kallelse och dagordning.
 3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
 4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
 9. Beslut om årsavgift.

Vad gäller den sista punkten så rekommenderar styrelsen att ingen avgift tas ut för nästa år. I och med att vi inte har några föredrag har vi heller inga stora kostnader, förutom exjobbsstipendiet som kommer att delas ut som vanligt.

 

Inbjudan kommer att mailas ut till medlemmarna enligt medlemsregistret och där kommer även instruktioner hur man ansluter sig till mötet.
Välkomna!
Translate »